Tехнически спецификации на интерфейсите за свързване на крайните електронни съобщителни устройства.

1. ОБХВАТ
Този документ определя техническите характеристики и спецификации на интерфейса за свързване на крайните електронни съобщителни устройства на клиентите в точка на свързване.
При промени в мрежовите интерфейси, този документ ще бъде своевременно допълван и актуализиран.

2. ОБЩО ОПИСАНИЕ
Телекомуникационни услуги се предоставят чрез крайни устройства със следните интерфейси:

2.1. За достъп до Интернет и услуги за пренос на данни:
Услугите за достъп до Интернет и услугите за пренос на данни се предоставят с помощта устройства с Ethernet интерфейс.
Ethernet интерфейсът покрива група мрежови приложения, която се основавана стандартизирания мрежов стандарт, дефиниран в IEEE 802.3 и публикуван от Institute of Electrical and Electronics Engineers.

2.2 Оптична преносна среда

100BASE-FX, пренос на данни по оптични влакна. Стандартът, които се използва при този тип връзки, е IEEE 802.3u.

Медия конвертор + SFP 1000BASE-BX10, IEEE 802.3z стандарт

1000BaseLX/LH, 1000BASE-BX10 GBIC (Gigabit Interface Converter), следва да са съвместими с IEEE 802.3z стандарта.

3. Електромагнитна съвместимост на интерфейсите

Използваното мрежово оборудване, свързано с пускането в експлоатация на гореизброените интерфейси, отговаря на текущите регулации за електромагнитна съвместимост.

• БДС EN 55022  (CISPR 22) – електромагнитни смущения
• БДС EN 50082-1 (IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4) – електромагнитни шумоустойчивост
• БДС EN 60950 (IEC950) –  безопасност

Параметри за качество на предоставяните услуги

Мрежа /услуга Параметър Измерване Мерна единица Стандартизационен документ
Фиксирана Достъп до интернет Време за първоначално свързване към мрежата: Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99% от заявките. 1 Дни ETSI EG 202 057-1
Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента, 100 %

а когато процентът е под 80 % - среден брой на дните закъснение след договорената дата

1 Дни
Фиксирана Мобилна Дял на проблемите, свързани с процедури за преносимост на номера** N.A. % ETSI EG 202 057-1
Фиксирана Процент повреди на абонатната линия: Съотношение между броя на повредите на абонатната линия и средния брой на абонатните линии N.A. % ETSI EG 202 057-1
Фиксирана Време за отстраняване на повреди: Времето, за което са отстранени най-бързите 80% и 95% от валидните повреди по абонатните линии. N.A. Часове ETSI EG 202 057-1
Процент на повредите, отстранени в рамките на максималния срок, определен в договора с клиента. N.A. %
Фиксирана Мобилна Време за отговор при услуги от оператор: Средно време за отговор. N.A. секунди ETSI EG 202 057-1
Процент на отговорените повиквания в рамките 20 сек. N.A. %
Фиксирана Мобилна Време за отговор при услуги за справка в телефонен указател: Средно време за отговор. N.A. секунди ETSI EG 202 057-1
Процент на повиквания, на които е отговорено в рамките на 20 сек. N.A. %
Фиксирана Мобилна Достъп до интернет Процент на жалбите относно коректност на сметките: Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки. 0 % ETSI EG 202 057-1
Фиксирана Мобилна Процент на неуспешни повиквания: За национални повиквания. N.A. секунди ETSI EG 202 057-2
За международни повиквания. N.A. %
Фиксирана Мобилна Време за установяване на връзка: Средното време при национално избиране. N.A. секунди ETSI EG 202 057-2
Средното време при международно избиране. N.A. секунди
Фиксирана Мобилна Качество на разговорната връзка: Фактор за оценка на преноса на глас - R (R фактор), съгласно ITU-T Rec. G.109. N.A. секунди ETSI EG 202 057-2
Мобилна Коефициент на неуспешни повиквания: Отношение на броя на неуспешните повиквания към общия брой повиквания за определен период. N.A. % ETSI EG 202 057-3
Мобилна Коефициент на пропаднали повиквания: Отношение на броя на пропадналите или прекъснати разговорни връзки, след успешното им изграждане, поради проблеми в мрежата към общия брой изградени връзки за определен период. N.A. % ETSI EG 202 057-3
Достъп до интернет

Постигната скорост на предаване на данни: Максимална постигната скорост на предаване на данни.

80000 kbit/s ETSI EG 202 057-4
Минимална постигната скорост на предаване на данни. 10000 kbit/s
Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни. 20000 kbit/s
Достъп до интернет

Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни: Процент на неуспешните опити за предаване на данни.

1,2 % ETSI EG 202 057-4
Достъп до интернет Закъснение при предаване на данни (еднопосочно): ETSI EG 202 057-4
Средна стойност на закъснението при предаване на данни. 16 ms
Средна стойност на закъснението при предаване на данни. 8 ms
N.A. - Неприложимо.